16 Jun
16Jun

מספר מיופי הכוח - צריך לקחת בחשבון מי יהיה מיופה הכוח. זה שבמידת הצורך נוכל לסמוך עליו לנהל את עניינינו הכספיים והרפואיים. מומלץ כי נמנה מיופה כוח אחראי, אמין, שיהיה זמין עבורנו במידת הצורך ולא מישהו מחו"ל או מקום מרוחק בארץ. ההמלצה שלי כי יהיו לפחות שני מיופי כוח שיוכלו לפעול ביחד ולחוד, כדי שבמידה ואחד לא יהיה זמין או לא כשיר לתפקיד, ניתן יהיה להמשיך עם מיופה הכוח השני. אחרת ייפוי הכוח לא יהיה תקף ותידרש פנייה למינוי אפוטרופוס בבית המשפט, סיטואציה שמראש ניסינו להימנע ממנה... חשוב להדגיש כי המינוי יהיה ביחד ולחוד - כדי שמיופי הכוח לא יצטרכו בכל פעולה לגשת יחד לבנק או לבצע יחד חתימה על צ'ק או מסמך בנקאי. מה שחשוב לנו הוא התיאום והשקיפות ביניהם ולא בהכרח הגבלתם לכל אורך תקופת תפקידם כמיופיי הכוח. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.