15 Apr
15Apr

לייפוי הכוח המתמשך 3 תחומים שונים: רכושי, רפואי ואישי. לכל אחד מתחומים אלו כללים שונים שיש לקחת בחשבון במינוי מיופה הכוח. כך לדוגמה לא חייבים שמיופה הכוח בתחום הרכושי ימונה בנוסף גם בתחום הרפואי. ישנם אנשים שמבינים ברפואה יותר מכספים ולהפך. לכן אם ישנה דילמה את מי למנות ועל איזה תחום, ניתן גם להפריד ביניהם.  

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.