15 Jan
15Jan

מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף? 

חשוב להבין כי הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, אינה מכניסה אותו לתוקף.

יש להגדיר בעריכת ייפוי הכוח המתמשך מי יהיה הגורם שיקבע כי הגיעה נקודת הזמן בה צריך להפעיל את ייפוי הכוח.

זה יכול להיות חלילה בעקבות התדרדרות רפואית משמעותית, זה יכול להיות בעקבות תאונה חלילה, אך בסופו של דבר, החוק קובע כי באין הוראה אחרת, יש לפנות לרופא מומחה בתחום (פסיכיאטר) אשר לאחר אבחון יקבע את המצב הרפואי ובהתאם לכך האם להפעיל את ייפוי הכוח או לא.

החוק מאפשר לממנה למנות סמכות אחרת מלבד מיופה הכוח לקביעה האם הממנה כבר במצב לא כשיר.

ניתן לקבוע גם סמכות רפואית שאינה פסיכיאטר כגון רופא משפחה בקהילה או סמכות רפואית אחרת שמכירה אתכם יותר מקרוב ויותר זמינה לאבחון.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.